GDPR


Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Společnost Dřevokov Blatná a.s., se sídlem Vrbenská 25, Blatná 388 12, Česká republika, IČO: 00028550, DIČ: CZ00028550 (dále jen „Správce“), provozovatel webu https://stellplatzfabrika.cz (dále jen „Web“), se zavazuje chránit osobní údaje svých uživatelů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

2. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je uživatelé poskytli ve spojení s používáním Webu, např. při vyplňování formulářů, komunikaci s Správcem prostřednictvím e-mailu nebo při objednávání služeb. Zpracovávány mohou být například jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa.

Účelem zpracování osobních údajů je:
– Zajištění poskytování služeb prostřednictvím Webu.
– Komunikace s uživateli ve věci jejich dotazů a objednávek.
– Marketingové akce Správce, pokud uživatelé dali svůj souhlas.

3. Právní základ zpracování

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě:
– Souhlasu uživatelů, pokud tento byl udělen (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
– Nezbytnosti pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je osoba, které se údaje týkají, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost této osoby (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
– Legitimních zájmů Správce nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

4. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy, na základě souhlasu uživatele, nebo pokud to vyžaduje zákon. Příjemci mohou zahrnovat například technické poskytovatele služeb, účetní, nebo právní poradce.

5. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, nebo do doby, kdy uživatel svůj souhlas se zpracováním odvolá. Po této době budou údaje vymazány nebo anonymizovány.

6. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo:
– Požadovat přístup k osobním údajům.
– Požadovat opravu nebo vymazání osobních údajů.
– Požadovat omezení zpracování.
– Vznést námitku proti zpracování.
– Požadovat přenositelnost údajů.
– Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
– Podat stížnost u dozorového úřadu.

Pro uplatnění těchto práv nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailu: info@stellplatzfabrika.cz.

7. Bezpečnost osobních údajů

Správce přijímá veškerá přiměřená technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění, neoprávněnému zničení nebo jinému neoprávněnému zpracování.

8. Závěrečná ustanovení

Tento dokument může být pravidelně aktualizován. Doporučujeme uživatelům, aby si pravidelně kontrolovali aktuální verzi těchto zásad ochrany osobních údajů.

Datum vydání: 1.1.2024.

Společnost Dřevokov Blatná a.s.